2019-04-08

Zasady funkcjonowania

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW


Wszystkie sprawy przyjmowane są i załatwiane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 161 poz. 1109) oraz KPA.

Do rozpatrzenia prowadzonych spraw stosuje się również:
- Ustawę o ochronie przeciwpożarowej,
- Rozporządzenie w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania,
- Rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,
- Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- Kodeks karny,
- Ustawę Prawo Budowlane.

Przyjmowaniem korespondencji jawnej zajmuje się kancelaria. Na każdej korespondencji wpływającej pracownik kancelarii nanosi datę wpływu i numer z dziennika korespondencyjnego, a następnie przedkłada naczelnikowi jednostki organizacyjnej do dekretacji i dalszych poleceń w danej sprawie.

Korespondencja zadekretowana zostaje przekazywana przez pracownika kancelarii do właściwych komórek organizacyjnych za pokwitowaniem w dzienniku korespondencji w celu załatwienia sprawy. Pisma pilne i terminowe, telegramy i faksy po uprzedniej dekretacji przez kierownika jednostki organizacyjnej doręcza się adresatowi bezzwłocznie. Przestrzeganie zasady szybkiego i sprawnego obiegu pism ułatwia terminowe i właściwe załatwienie

Kancelaria rejestruje:
- pocztę zwykłą, wpływy faksów i telegramów, faktury, rachunki i noty nadesłane do zapłaty – w dzienniku korespondencyjnym ,

Rejestracji nie podlegaja:
- publikacje (gazety, czasopisma, książki, afisze, ogłoszenia, prospekty itp.),
- potwierdzenia odbioru, które dołącza się do akt właściwej sprawy,
- zaproszenia, życzenia itp.

Każda wpływająca korespondencja podlega rozpatrzeniu i udzieleniu odpowiedzi. Zgodnie z instrukcję kancelaryjną stosuje się załatwienie sprawy drogą pisemną. Pracownik przygotowuje projekt pisma załatwiającego sprawę. Projekt ten wraz z aktami sprawy przedkłada do wglądu aprobującemu, który sprawdza prawidłowość projektowanego załatwienia sprawy i po akceptacji zwraca go referentowi celem sporządzenia czystopisu. Przygotowaną odpowiedź w sprawie przedkładana jest kierownikowi jednostki organizacyjnej do podpisu.
Podpisana dokumentacja zostaje przekazana do sekretariatu. Sprawy załatwione przekazuje się adresatowi osobiście za pokwitowaniem lub drogą pocztowa. Sposób i datę załatwienia sprawy odnotowuje pracownik sekretariatu w dzienniku korespondencji wysłanej. Kopia pisma wraz z całą dokumentacją w danej sprawie, wraca do referenta prowadzącego sprawę z odpowiednią adnotacją.
W zakresie funkcjonowania komendy zapewniono:
- stosowanie instrukcji kancelaryjnej,
- przestrzeganie przepisów prawnych w tym kodeksu postępowania administracyjnego i innych,
- organizację przyjmowania w komendzie interesantów (stron),
- wymagane druki, pieczęcie oraz stemple,
- archiwizowanie dokumentów,
- rozpatrywanie wpływających skarg, wniosków i zażaleń.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się